دنیای کامپیوتر ++c tag:http://tcpip.mihanblog.com 2020-07-10T11:16:38+01:00 mihanblog.com برنامه ای بنوسید کامپیوتر مجموع 7 جمله های سری زیر را در خروجی چاپ کند؟X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13 2010-05-16T21:00:31+01:00 2010-05-16T21:00:31+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/59 رضا فعالپور X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13 #include<iostream.h>#include<iomanip>#include<conio.h>int main(){int j,i,X,Y=1,p;float k=1,sum=1;cout<<"enter number x  :"; cin>>x; for(i=1;i<=7;i++){    p=1;           for(j=1;j<=y;j++)         p=p*x;          if(i%2==0)       &n X-2X^2/3+X^3/5-X^4/7+X^5/9-X^6/11+X^7/13#include<iostream.h>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
int j,i,X,Y=1,p;
float k=1,sum=1;
cout<<"enter number x  :";
 cin>>x;
for(i=1;i<=7;i++)
{
   p=1;
     
     for(j=1;j<=y;j++)
         p=p*x;
          if(i%2==0)
           {
            
cout<<"-"<<p<<"/"<<k;
             sum=sum-p/k;
             }
            else
             {
              
cout<<"+"<<p<<"/"<<k;
                sum=sum-p/k;
                }
               k=k+2;
                y++;
                
}
cout<<"\n\n sum of the seven series:"<<sum;

getch();
return 0;

}

]]>
برنامه ا ی بنوسید که کامپیوتر 7 عدد از ورودی دریافت کرده و اعداد اول را در بین 7 عدد وارده شده در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T20:50:31+01:00 2010-05-16T20:50:31+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/58 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;iomanip&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int j,i,n,t;for(i=1;i&lt;=7;i++){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"enter number :";&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; cin&gt;&gt;n;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=2;j&lt;=n-1;j++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(n%j==0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs #include<iostream.h>
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
int j,i,n,t;
for(i=1;i<=7;i++)
{
      cout<<"enter number :";
       cin>>n;
      
for(j=2;j<=n-1;j++)
        {
                if(n%j==0)
                     {
                        t=0;
                        break;
                       }
                  else
                   t=1;
         }
if(t==1)
  cout<<"n<<is the frist number"<<"\n";
else
cout<<"n<<is not the frist number"<<"\n";
}
getch();
return 0;

}

]]>
برنامه ای بنوسید که 10عدد از ورودی دریافت کرده و مشخص کرده هر کدام از این اعداد چند رقمی هستند ؟ 2010-05-16T20:42:36+01:00 2010-05-16T20:42:36+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/57 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h#include&lt;iomanip&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){long int n,m;int j,i,x;for(i=1;i&lt;=7;i++)&nbsp;&nbsp; { &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"enter number:"&lt;&lt;i&lt;&lt;" :";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cin&gt;&gt;m;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n=m;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; j=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(n!=0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x=n%10;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; j++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int n,m;
int j,i,x;
for(i=1;i<=7;i++)
   {

         cout<<"enter number:"<<i<<" :";
     cin>>m;
     n=m;
     j=0;
     while(n!=0)
     {
      x=n%10;
      j++;
      n=n/10;
      }
cout<<m<<"is :"<<j<<"digit"<<"\n\n";
}
 
getch();
return 0;
} ]]>
برنامه ا ی بنوسید که کامپیوتر یک عدد از ورودی دریافت کرده کامپیوتر مقسوم علیه های اعداد 1تا همان عدد ورودی را چاپ کند؟ 2010-05-16T20:41:14+01:00 2010-05-16T20:41:14+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/56 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h#include&lt;iomanip&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){long int j=0 ,i,n,x1,x2;cout&lt;&lt;"enter number:";cin&gt;&gt;n;for(i=1;i&lt;=n;i++)&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; if(i%j==0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;j&lt;&lt;"&nbsp; ";&nbsp;&nbsp;&nbsp; }cout&lt;&lt;"\n";}&nbsp;getch();return 0;} #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int j=0 ,i,n,x1,x2;
cout<<"enter number:";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
   {   
     if(i%j==0)
             cout<<j<<"  ";
    }

cout<<"\n";
}
 
getch();
return 0;
}
]]>
برنامه ا ی بنوسید کامپیوتر اعداد دو رقمی که سمت راست و چپ ان با هم برابر باشند را در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T20:23:43+01:00 2010-05-16T20:23:43+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/55 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h#include&lt;conio.h&gt;int main(){long int j=0,i,n,x1,x2,x;for(i=10;i&lt;=99;i++){n=i;x1=n%10;while(n!=0)&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; x2=n%10;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n=n/10;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n=n/10;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }if(x1==x2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; { &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;i&lt;&lt;"\t";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; j++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }}cout&lt;&lt;"\n\n number which the frist and equal:"&lt;&lt;j;getch();return 0;} #include<iostream.h
#include<conio.h>
int main()
{
long int j=0,i,n,x1,x2,x;
for(i=10;i<=99;i++)
{


n=i;
x1=n%10;
while(n!=0)
  {
    x2=n%10;
    n=n/10;
    n=n/10;
    }
if(x1==x2)
    {
      cout<<i<<"\t";
       j++;
     }
}
cout<<"\n\n number which the frist and equal:"<<j;
getch();
return 0;

}

]]>
برنامه ا ی بنوسید که کامپیوتر مجموع مقلوب اعداد فرد دو رقمی را در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T20:14:07+01:00 2010-05-16T20:14:07+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/54 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h#include&lt;iomanip&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){long int s,i,n,x;for(i=11;i&lt;=99;i+=2){n=i;s=0;cout&lt;&lt;i&lt;&lt;" :";while(n!=0)&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; x=n%10;&nbsp;&nbsp;&nbsp; s=s*10+x;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n=n/10;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }cout&lt;&lt;s&lt;&lt;"\t";}getch();return 0;} #include<iostream.h
#include<iomanip>
#include<conio.h>
int main()
{
long int s,i,n,x;
for(i=11;i<=99;i+=2)
{


n=i;
s=0;

cout<<i<<" :";
while(n!=0)
  {
    x=n%10;
    s=s*10+x;
    n=n/10;
    }
cout<<s<<"\t";
}
getch();
return 0;

}


]]>
برنامه ا ی بنوسید کامپیوتر مجموع فاکتوریل اعداد زوج دو رقمی بین 1 تا 10 را در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T20:08:04+01:00 2010-05-16T20:08:04+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/53 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){long int p,i,n,j;for(i=2;i&lt;=10;i++){n=1;p=1;cout&lt;&lt;i&lt;&lt;" :";for(j=1;j&lt;=n+i;j++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p=p*j;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;p&lt;&lt;"\n";}getch();return 0;}
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
long int p,i,n,j;
for(i=2;i<=10;i++)
{

n=1;
p=1;
cout<<i<<" :";
for(j=1;j<=n+i;j++)
          p=p*j;
       cout<<p<<"\n";
}

getch();
return 0;

}


]]>
برنامه ا ی بنوسید که فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T09:11:17+01:00 2010-05-16T09:11:17+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/49 رضا فعالپور *&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *****&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ******** &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ********** &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ************ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; #include&lt;iostre *            
 ***             
          *****                      
********           
**********           
************          

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j,n;

cout<<"enter n:";
cin>>n;
cout<<"/n/n";
for(i=0;i<n;i++)
{

for(j=1;j<=i;j++)
{

           for(j=1;j<=n+i;j++)
          {
           if(j<n-1)
               cout<<"  ";
            else
               cout<<"*";
}
cout<<"\n";
}
    
getch();
return 0;

}
   
]]>
برنامه ا ی بنوسیدکه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T05:14:31+01:00 2010-05-16T05:14:31+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/48 رضا فعالپور 11&nbsp; 21&nbsp; 2&nbsp; 3&nbsp; 41&nbsp; 2&nbsp; 3&nbsp; 4&nbsp; 51&nbsp; 2&nbsp; 3&nbsp; 4&nbsp; 5&nbsp; 61&nbsp; 2&nbsp; 3&nbsp; 4&nbsp; 51&nbsp; 2&nbsp; 3&nbsp; 4&nbsp; 1&nbsp; 2&nbsp; 3 1&nbsp; 2&nbsp; 1#include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int i,j;for(i=1;i&lt;=6;i++){&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"\n";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=1;j&lt;=i;j++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout &lt;& 1
1  2
1  2  3  4
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5
1  2  3  4 
1  2  3
1  2 
1
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;

for(i=1;i<=6;i++)
{
    cout<<"\n";
        for(j=1;j<=i;j++)
                cout <<j<<"  ";
}

for(i=5;i>=1;i--)
{
    cout<<"\n";
        for(j=1;j<=i;j++)
                cout <<j<<"  ";
}


}
getch();
return 0;

}]]>
برنامه ا ی بنوسیدکه فرمت زیر را در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T04:58:07+01:00 2010-05-16T04:58:07+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/47 رضا فعالپور 11&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 31&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp; 51&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp; &nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp; #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int i,j;for(i=1;i&lt;=6;i++){&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"\n";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=1;j&lt;=i;j++ 1
1    2
1    2    3
1    2    3     4
1    2    3     4   5
1    2    3     4   5    6
   
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j;

for(i=1;i<=6;i++)
{
    cout<<"\n";
        for(j=1;j<=i;j++)
                cout <<j<<"  ";
}
getch();
return 0;

}

]]>
برنامه ای بنوسید که جدول ضرب n*mرا در خروجی نماشی دهد؟ 2010-05-16T04:48:19+01:00 2010-05-16T04:48:19+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/46 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int i,j,m,n;cout&lt;&lt;"enter n:";&nbsp; cin&gt;&gt;n;cout&lt;&lt;"enter m:";&nbsp; cin&gt;&gt;m;for(i=1;i&lt;=n;i++){&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"\n";&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=1;j&lt;=m;j++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout &lt;&lt;i*j&lt;&lt;"\t";}getch();return 0;}
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int i,j,m,n;
cout<<"enter n:"; 
cin>>n;
cout<<"enter m:"; 
cin>>m;
for(i=1;i<=n;i++)
{
    cout<<"\n";
        for(j=1;j<=m;j++)
                cout <<i*j<<"\t";
}
getch();
return 0;

}]]>
برنامه ای بنوسید که دوعدد از ورودی دریافت کرده و بزرگترین مقسوم علیه مشترک انها را در خروجی نمایش دهد با فرض اینکه عدد اول بزرگتر از عدد دوم باشد؟ 2010-05-16T04:40:19+01:00 2010-05-16T04:40:19+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/45 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int i,x,a,b;cout&lt;&lt;"enter a:";cin&gt;&gt;a;cout&lt;&lt;"enter b:";cin&gt;&gt;b;for(i=1;i&lt;=a;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(a%i==0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;i&lt;&lt;"\t";cout&lt;&lt;"/n/n";for(i=1;i&lt;=b;i++)&nbsp;&nbsp; if(a%i==0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;& #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int i,x,a,b;
cout<<"enter a:";
cin>>a;
cout<<"enter b:";
cin>>b;
for(i=1;i<=a;i++)
       if(a%i==0)
                cout<<i<<"\t";

cout<<"/n/n";
for(i=1;i<=b;i++)
   if(a%i==0)
                 cout<<i<<"\t";
x=a%b;

while(x!>0)

{
a=b;
b=x;
x=a%b;

}


         cout<<"/n/n the greatest number is:"<<b;

getch();
return 0;
}


]]>
برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی دریافت کند اگر سمت راست ترین و سمت چپ ترین ان با هم برابر بودند در خروجی نمایش دهد؟ 2010-05-16T04:26:46+01:00 2010-05-16T04:26:46+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/44 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int n,x1,x2;cout&lt;&lt;"enter n:";cin&gt;&gt;n;x1=n%10;while(n&gt;0){x2=n%10;n=n/10;}if(x1==x2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"sum is same";else&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"sum is not same";getch();return 0;} #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x1,x2;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
x1=n%10;
while(n>0)

{
x2=n%10;
n=n/10;

}

if(x1==x2)
         cout<<"sum is same";

else

          cout<<"sum is not same";
getch();
return 0;
} ]]>
برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته اگر مجموع ارقامش زوج بود در خروجی نشان دهد؟ 2010-05-16T04:19:53+01:00 2010-05-16T04:19:53+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/43 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int n,x,sum=0;cout&lt;&lt;"enter n:";cin&gt;&gt;n;while(n&gt;0){x=n%10;cout&lt;&lt;"/t"&lt;&lt;x*s;n=n%10;sum=sum+x;n=n/10;}if(sum%2==0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"sum is even";else&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cout&lt;&lt;"sum is not even";getch();return 0;}
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x,sum=0;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
while(n>0)

{
x=n%10;
cout<<"/t"<<x*s;
n=n%10;
sum=sum+x;
n=n/10;

}


if(sum%2==0)
         cout<<"sum is even"
;

else

          cout<<"sum is not even";
getch();
return 0;
}


]]>
برنامه ای بنوسید که یک عدد از ورودی گرفته و مغلوب ان را چاپ کند؟ 2010-05-16T04:10:28+01:00 2010-05-16T04:10:28+01:00 tag:http://tcpip.mihanblog.com/post/42 رضا فعالپور #include&lt;iostream.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;int main(){int n,x,s=0;cout&lt;&lt;"enter n:";cin&gt;&gt;n;while(n&gt;0){x=n%10;cout&lt;&lt;"/t"&lt;&lt;x*s;n=n%10;s1=s1*10+طx;n=n/10;}cout&lt;&lt;"reverse number:"&lt;&lt;s"getch();return 0;} #include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()

{
int n,x,s=0;
cout<<"enter n:";
cin>>n;
while(n>0)

{
x=n%10;
cout<<"/t"<<x*s;
n=n%10;
s1=s1*10+طx;
n=n/10;
}
cout<<"reverse number:"<<s"
getch();
return 0;

}]]>